هک شده توسط گروه عقرب سفید


ما از امروز با هر گونه فساد و الحاد در فضای مجازی به سختی برخورد خواهیم کرد

اگر دیدید که سایتی مطالب و محتوای فاسد و ضد دین دارد آن را به عقرب‌های سفید بسپرید


White Scorpion

Viva Iran